Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 
Phụ lục kèm theo:
- Phụ lục
 
[Trở về]