Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội.
(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]