Chỉ thị số 32/1998/CT-TTG ngày 23/09/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/1998/CT-TTG ngày 23 tháng 9 năm 1998 về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến 2010

(Xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]