Chỉ thị số 03/2001/CT-BKH ngày 04/10/2001
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

CHỈ THỊ
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2001/CT-BKH
NGÀY 04/10/2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005, trong đó giao cho "Các cơ quan cấp Giấy phép đầu tư phải thường xuyên rà soát, phân loại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư để có những biện pháp thích hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài".

Việc tăng cường thông tin giữa Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài với các cơ quan cấp Giấy phép đầu tư là rất cần thiết. Mặt  khác, việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo là trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp và các Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư địa phương đã quy định trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, nhiều Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài đã thực hiện tốt chế độ báo cáo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, chậm về thời gian, thông tin thiếu chính xác, thậm chí một số đơn vị không triển khai dự án nhưng cũng không báo cáo, không liên hệ với Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban quản lý khu công nghiệp và các Cục Thống kê tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chưa kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở kịp thời. Tình trạng này đã và đang gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình và từ đó có biện pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cản trở cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP của Chính phủ và để khắc phục tình trạng nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trương áp dụng các biện pháp đổi mới công tác thu thập, lưu chuyển và tổng hợp thông tin về  đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm cả việc cải tiến nội dung chế độ báo cáo và nối mạng giữa các Doanh nghiệp với các Cơ quan quản lý. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu:

1. Tất cả các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài có Giấy phép đầu tư đang còn hiệu lực, không phân biệt thuộc Trung ương hay địa phương quản lý, đang triển khai xây dựng hay đang sản xuất kinh doanh đều phải chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành, gồm:

- Báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/LB ngày 30 tháng 3 năm 1997 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê.

- Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Báo cáo quyết toán công trình (sau khi hoàn thành xây dựng) và báo cáo thực hiện vốn đầu tư (báo cáo một lần sau ngày chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh), theo quy định tại các Điều 34 và 35 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để đánh giá việc chấp hành chế độ báo cáo trong năm 2001, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài tự kiểm tra việc thực hiện báo cáo trong năm 2001 và thông báo bằng văn bản trước ngày 30 tháng 10 năm 20001 tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và thành phố (đối với dự án ngoài khu công nghiệp và khu chế xuất), Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh (đối với dự án trong khu công nghiệp và khu chế xuất) theo mẫu số 1 đính kèm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện những việc dưới đây:

- Đối chiếu thông báo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài với báo cáo đã nhận được, có văn bản xác nhận đối với Doanh nghiệp và Bên Hợp doanh nước ngoài (theo mẫu số 2 đính kèm, hoặc bằng hình thức thích hợp khác).

- Rà soát lại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn lãnh thổ và tiến hành phân loại; tổng hợp tình tình chấp hành chế độ báo cáo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài; tự kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tình hình cấp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư và kết quả đầu tư nước ngoài trong năm 2001; các công việc trên cần phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2001 (theo mẫu số 3 đính kèm).

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở (kể cả hình thức bằng văn bản), các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Trong trường hợp đã nhắc nhở và quá 3 tháng liên tiếp, Doanh nghiệp hoặc Bên hợp doanh nước ngoài vẫn không báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn biện pháp giải quyết.

3. Các Vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, Vụ Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Vụ đầu tư nước ngoài và Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 
 
[Trở về]