Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]