Thông tư số 05/BKH-CSHT ngày 23/04/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 05/BKH-CSHT ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc
 
 
[Trở về]