Thông tư số 02/1998/TT-BKH ngày 16/03/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 02/1998/TT-BKH ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]