Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/06/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]