Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Luật số 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công Ban hành: 13/06/2019
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
2 Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1489/QĐ-TTg Phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025 Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 63/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Ban hành: 12/01/2018
Hiệu lực: 12/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 1291/QĐ-TTg Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2) Ban hành: 29/08/2017
Hiệu lực: 29/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1292/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3) Ban hành: 29/08/2017
Hiệu lực: 29/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 70/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Ban hành: 03/08/2017
Hiệu lực: 03/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công Ban hành: 25/04/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 20/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 73/NQ-CP Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 26/08/2016
Hiệu lực: 26/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 60/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 Ban hành: 08/07/2016
Hiệu lực: 08/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 108/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 693/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông Ban hành: 27/04/2016
Hiệu lực: 27/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 18/12/2015
Hiệu lực: 18/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 30/09/2015
Hiệu lực: 20/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Ban hành: 10/09/2015
Hiệu lực: 01/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban hành: 18/06/2015
Hiệu lực: 05/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Chỉ thị số 07/CT-TTg Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 24 văn bản
1 2 >>