Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 20/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 73/NQ-CP Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 26/08/2016
Hiệu lực: 26/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 60/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 Ban hành: 08/07/2016
Hiệu lực: 08/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 108/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 20/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 693/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông Ban hành: 27/04/2016
Hiệu lực: 27/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 18/12/2015
Hiệu lực: 18/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 30/09/2015
Hiệu lực: 20/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Ban hành: 10/09/2015
Hiệu lực: 01/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban hành: 18/06/2015
Hiệu lực: 05/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 07/CT-TTg Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 14/02/2015
Hiệu lực: 10/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Chỉ thị số 23/CT-TTg Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Ban hành: 05/08/2014
Hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Luật số 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực