Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Ban hành: 30/09/2020
Hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 1441/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Ban hành: 23/09/2020
Hiệu lực: 23/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Ban hành: 31/03/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam Ban hành: 23/03/2020
Hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 18/03/2020
Hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT Quy định năm 2020 làm năm giá gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia Ban hành: 30/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam Ban hành: 22/01/2019
Hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 Ban hành: 05/01/2019
Hiệu lực: 05/03/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê Ban hành: 04/01/2019
Hiệu lực: 18/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN Ban hành: 11/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 60/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Ban hành: 20/04/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê Ban hành: 30/11/2017
Hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Ban hành: 19/07/2017
Hiệu lực: 05/09/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 643/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Ban hành: 11/05/2017
Hiệu lực: 11/05/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Ban hành: 19/12/2016
Hiệu lực: 05/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Ban hành: 17/10/2016
Hiệu lực: 01/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 52 văn bản
1 2 3 >>