Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 60/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Ban hành: 20/04/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê Ban hành: 30/11/2017
Hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Ban hành: 19/07/2017
Hiệu lực: 05/09/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 643/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Ban hành: 11/05/2017
Hiệu lực: 11/05/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Ban hành: 17/10/2016
Hiệu lực: 01/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 89/2015/QH13 Luật Thống kê Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 30/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành Ban hành: 12/10/2015
Hiệu lực: 12/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 1161/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 23/07/2015
Hiệu lực: 23/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê Ban hành: 14/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Chỉ thị số 10/CT-TTg Tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành Ban hành: 29/04/2014
Hiệu lực: 29/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành Ban hành: 17/02/2014
Hiệu lực: 05/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 11/11/2013
Hiệu lực: 10/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực: 05/09/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg Về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước Ban hành: 04/06/2013
Hiệu lực: 01/08/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Quyết định số 291/QĐ-TTg Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020 Ban hành: 05/02/2013
Hiệu lực: 05/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 11/2012/TT-BNV Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức Ban hành: 17/12/2012
Hiệu lực: 03/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 41 văn bản
1 2 3 >>