Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài Ban hành: 18/04/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 377/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Ban hành: 29/03/2017
Hiệu lực: 29/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 352/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: 22/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Ban hành: 06/02/2017
Hiệu lực: 06/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp Ban hành: 17/05/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 35/NQ-CP Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Ban hành: 16/05/2016
Hiệu lực: 16/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 445/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020" Ban hành: 21/03/2016
Hiệu lực: 21/03/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 28/10/2015
Hiệu lực: 13/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Ban hành: 19/10/2015
Hiệu lực: 08/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Ban hành: 19/10/2015
Hiệu lực: 05/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 93/2015/NĐ-CP Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh Ban hành: 15/10/2015
Hiệu lực: 01/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Ban hành: 13/10/2015
Hiệu lực: 01/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 1672/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Ban hành: 28/09/2015
Hiệu lực: 28/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Ban hành: 18/09/2015
Hiệu lực: 05/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 14/09/2015
Hiệu lực: 01/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 1513/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 Ban hành: 03/09/2015
Hiệu lực: 03/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 152 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 >>