Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021 Ban hành: 10/03/2021
Hiệu lực: 10/03/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 149/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 Ban hành: 10/10/2020
Hiệu lực: 10/10/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 293/QĐ-TTg Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 24/02/2020
Hiệu lực: 24/02/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 29/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 64/2018/QH14 Nghị quyết của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 267/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Ban hành: 05/03/2018
Hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 56/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Ban hành: 11/01/2018
Hiệu lực: 11/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 136/NQ-CP Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 27/12/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị quyết số 49/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Ban hành: 13/06/2017
Hiệu lực: 13/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Ban hành: 01/06/2016
Hiệu lực: 15/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Chỉ thị số 13/CT-TTg Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính Ban hành: 10/06/2015
Hiệu lực: 10/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 08/QĐ-TTG Quyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 Ban hành: 06/01/2015
Hiệu lực: 06/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 17/CT-TTg Một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính Ban hành: 20/06/2014
Hiệu lực: 20/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 43/NQ-CP Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Ban hành: 06/06/2014
Hiệu lực: 06/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 187/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014 Ban hành: 05/12/2013
Hiệu lực: 05/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 896/QĐ-TTg Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 Ban hành: 08/06/2013
Hiệu lực: 08/06/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 14/05/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 21/01/2013
Hiệu lực: 15/04/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Thông tư số 06/2012/TT-BCT Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 27/03/2012
Hiệu lực: 27/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 263/QĐ-TTg Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012. Ban hành: 05/03/2012
Hiệu lực: 05/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 21 văn bản
1 2 >>