Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Ban hành: 16/12/2016
Hiệu lực: 06/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 01/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 15/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) Ban hành: 26/07/2016
Hiệu lực: 01/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu Ban hành: 22/07/2016
Hiệu lực: 09/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1402/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 Ban hành: 13/07/2016
Hiệu lực: 13/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng Ban hành: 29/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu Ban hành: 05/05/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 01/03/2016
Hiệu lực: 18/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Ban hành: 21/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Ban hành: 27/11/2015
Hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Ban hành: 27/10/2015
Hiệu lực: 22/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/10/2015
Hiệu lực: 10/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Ban hành: 16/06/2015
Hiệu lực: 01/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Ban hành: 06/05/2015
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 17/03/2015
Hiệu lực: 05/05/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Ban hành: 14/02/2015
Hiệu lực: 15/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Luật số 43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu. Ban hành: 26/11/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
20 Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Ban hành: 09/11/2012
Hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 40 văn bản
1 2 >>