Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 26/08/2021
Hiệu lực: 15/10/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 113/2020/QH14 Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu Ban hành: 18/06/2020
Hiệu lực: 18/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 61/NQ-CP Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019 Ban hành: 14/08/2019
Hiệu lực: 14/08/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 29/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 404/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: 13/04/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1357/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Ban hành: 13/09/2017
Hiệu lực: 13/09/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 36/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017 Ban hành: 15/04/2017
Hiệu lực: 15/04/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1840/QĐ-TTg Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 Ban hành: 23/09/2016
Hiệu lực: 23/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 54/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016 Ban hành: 24/06/2016
Hiệu lực: 24/06/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Ban hành: 06/01/2016
Hiệu lực: 20/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Ban hành: 14/08/2015
Hiệu lực: 01/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 56/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015 Ban hành: 05/08/2015
Hiệu lực: 05/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội Ban hành: 22/06/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Ban hành: 16/02/2015
Hiệu lực: 06/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành: 08/09/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 53/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014 Ban hành: 29/07/2014
Hiệu lực: 29/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 1193/QĐ-TTg Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình tự các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 Ban hành: 22/07/2014
Hiệu lực: 22/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 508/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành: 11/04/2014
Hiệu lực: 11/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 51 văn bản
1 2 3 >>