Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Ban hành: 17/01/2017
Hiệu lực: 05/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 13/08/2014
Hiệu lực: 26/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Quyết định số 2054/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới Ban hành: 07/11/2013
Hiệu lực: 07/11/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Chỉ thị số 02/CT-TTg Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 29/10/212 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Ban hành: 22/01/2013
Hiệu lực: 22/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Ban hành: 26/09/2012
Hiệu lực: 15/11/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1210/QĐ-TTg Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015 Ban hành: 05/09/2012
Hiệu lực: 05/09/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 36/QĐ-TTg Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015. Ban hành: 06/01/2012
Hiệu lực: 06/01/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Chỉ thị số 1973/CT-TTg Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban hành: 07/11/2011
Hiệu lực: 07/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Ban hành: 09/03/2009
Hiệu lực: 01/05/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Luật số 38/2005/QH11 Luật Giáo dục Ban hành: 27/06/2005
Hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề Ban hành: 03/12/2004
Hiệu lực: