Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 29/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành Ban hành: 12/10/2015
Hiệu lực: 12/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Ban hành: 18/09/2015
Hiệu lực: 05/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Ban hành: 16/04/2015
Hiệu lực: 22/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1054/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 26/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 115/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 16/01/2014
Hiệu lực: 16/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 Ban hành: 12/08/2013
Hiệu lực: 12/08/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Ban hành: 04/05/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011. Ban hành: 22/09/2011
Hiệu lực: 07/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về Hướng dẫn thực hiện quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 04/11/2009
Hiệu lực: 04/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực: 23/06/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT/BQP-BGD-BKH-BT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: 21/10/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ Ban hành: 21/04/2004
Hiệu lực: