Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 06/12/2018
Hiệu lực: 21/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 772/QĐ-TTg Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 55/NQ-CP Xây dựng Nghị định về tổ hợp tác Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: 14/05/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 17/04/2018
Hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 22/04/2017
Hiệu lực: 10/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 15/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 1600/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 16/08/2016
Hiệu lực: 16/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 30/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 1225/QĐ-TTg Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 Ban hành: 31/07/2015
Hiệu lực: 31/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 18/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Ban hành: 15/07/2014
Hiệu lực: 15/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Chỉ thị số 09/CT-TTg Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 25/04/2014
Hiệu lực: 25/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 495/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 Ban hành: 08/04/2014
Hiệu lực: 08/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 287/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ Ban hành: 25/02/2014
Hiệu lực: 25/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo Ban hành: 12/02/2014
Hiệu lực: 28/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 19/12/2013
Hiệu lực: 10/02/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Ban hành: 25/10/2013
Hiệu lực: 10/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bố sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Ban hành: 07/08/2013
Hiệu lực: 15/09/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
Tổng số 31 văn bản
1 2 >>