Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung Ban hành: 26/02/2016
Hiệu lực: 10/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Ban hành: 18/09/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Minh bạch tài sản, thu nhập Ban hành: 17/07/2013
Hiệu lực: 05/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Ban hành: 17/06/2013
Hiệu lực: 31/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 3299/QĐ-BTC Công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Ban hành: 27/12/2012
Hiệu lực: 27/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 82/NQ-CP Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016 Ban hành: 06/12/2012
Hiệu lực: 06/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành: 26/11/2012
Hiệu lực: 26/11/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Luật số 27/2012/QH13 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Ban hành: 23/11/2012
Hiệu lực: 01/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 07/2012/QH13 Luật số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Phòng, chống rửa tiền Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Chỉ thị số 14/CT-TTg Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành: 18/05/2012
Hiệu lực: 18/05/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Luật số 02/2011/QH13 Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nại Ban hành: 11/11/2011
Hiệu lực: 01/07/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Luật số 03/2011/QH13 Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cáo Ban hành: 11/11/2011
Hiệu lực: 01/07/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra. Ban hành: 10/01/2011
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Kế hoạch số 5650/KH-BKH Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 16/08/2010
Hiệu lực: 16/08/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 445/QĐ-TTg Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực: 07/04/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Kế hoạch số 1845/KH-BKH Kế hoạch số 1845/KH-BKH ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2010 Ban hành: 23/03/2010
Hiệu lực: 23/03/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 01/2010/TT-TTCP Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP. Ban hành: 22/01/2010
Hiệu lực: 22/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Ban hành: 02/12/2009
Hiệu lực: 20/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Kế hoạch số 5681/KH-BKH Kế hoạch số 5681/KH-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) Ban hành: 30/07/2009
Hiệu lực: 30/07/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Công ước số Không số Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng. Ban hành: 30/06/2009
Hiệu lực: 30/06/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 45 văn bản
1 2 3 >>