Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 94/2020/NĐ-CP Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Ban hành: 21/08/2020
Hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 17/NQ-CP Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Ban hành: 07/03/2019
Hiệu lực: 07/03/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1124/QĐ-TTg Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành: 08/09/2018
Hiệu lực: 08/09/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1072/QĐ-TTg Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực:
5 Quyết định số 501/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 10/05/2018
Hiệu lực: 10/05/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 421/QĐ-TTg Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 05/04/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Ban hành: 05/04/2016
Hiệu lực: 20/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Nghị quyết số 36a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử Ban hành: 14/10/2015
Hiệu lực: 14/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 792/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 08/06/2015
Hiệu lực: 08/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 501/QĐ-TTg Thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 15/04/2015
Hiệu lực: 15/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 392/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Ban hành: 27/03/2015
Hiệu lực: 27/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 2407/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: 31/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 95/2014/|NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban hành: 20/02/2014
Hiệu lực: 08/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 2612/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: 30/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực: 01/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 46/NQ-CP Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Ban hành: 29/03/2013
Hiệu lực: 29/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: 01/10/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
20 Quyết định số 601/QĐ-TTg Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia". Ban hành: 24/05/2012
Hiệu lực: 24/05/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 30 văn bản
1 2 >>