Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 771/QĐ-TTg Ban hành Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: 25/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 27/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 21/02/2017
Hiệu lực: 21/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 40/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 07/01/2016
Hiệu lực: 07/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1392/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 18/08/2015
Hiệu lực: 18/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 214/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 10/02/2015
Hiệu lực: 10/02/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị định số 115/2014/NĐ-CP Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước Ban hành: 03/12/2014
Hiệu lực: 20/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 1290/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 1291/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1292/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 1168/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Ban hành: 16/07/2014
Hiệu lực: 16/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Chỉ thị số 16/CT-TTg Tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 18/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 879/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Ban hành: 09/06/2014
Hiệu lực: 09/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 31/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế Ban hành: 13/05/2014
Hiệu lực: 13/05/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 19/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Ban hành: 18/03/2014
Hiệu lực: 18/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 318/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 04/03/2014
Hiệu lực: 04/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 166/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 21/01/2014
Hiệu lực: 21/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 68/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 10/01/2014
Hiệu lực: 10/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 2623/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020" Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 2612/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: 30/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 1876/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực: 15/10/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 58 văn bản
1 2 3 >>