Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 105/NQ-CP Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 Ban hành: 14/07/2020
Hiệu lực: 14/07/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/01/2020
Hiệu lực:
3 Nghị quyết số 64/2018/QH14 Nghị quyết của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 49/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Ban hành: 13/06/2017
Hiệu lực: 13/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 846/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Ban hành: 09/06/2017
Hiệu lực: 09/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 559/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước" Ban hành: 24/04/2017
Hiệu lực: 24/04/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 225/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 04/02/2016
Hiệu lực:
8 Chỉ thị số 13/CT-TTg Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính Ban hành: 10/06/2015
Hiệu lực: 10/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 19/2014/TT-BTP Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính Ban hành: 15/09/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 586/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Ban hành: 22/04/2014
Hiệu lực: 22/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 442/QĐ-TTg Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Ban hành: 28/03/2014
Hiệu lực: 28/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Ban hành: 13/06/2013
Hiệu lực: 13/06/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 07/CT-TTg Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Ban hành: 22/05/2013
Hiệu lực: 22/05/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 15/2012/QH13 Luật số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính Ban hành: 20/06/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ban hành: 13/04/2012
Hiệu lực: 01/06/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 30c/NQ-CP Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ban hành: 08/11/2011
Hiệu lực: 08/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 945/QĐ-TTg Phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 Ban hành: 20/06/2011
Hiệu lực: 20/06/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực