Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 352/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: 22/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 24/2016/QH14 Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 08/11/2016
Hiệu lực: 08/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 05-NQ/TW Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Ban hành: 01/11/2016
Hiệu lực: 01/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1979/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 1936/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 11/10/2016
Hiệu lực:
6 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Ban hành: 10/10/2016
Hiệu lực: 20/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 75/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 11/01/2016
Hiệu lực: 11/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg Thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Ban hành: 16/09/2015
Hiệu lực: 05/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1400/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 18/08/2015
Hiệu lực: 18/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 1355/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 14/08/2015
Hiệu lực: 14/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 941/QĐ-TTg Thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020 Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 25/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 12/06/2015
Hiệu lực: 01/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 29/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ Ban hành: 22/04/2015
Hiệu lực: 22/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 381/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 24/03/2015
Hiệu lực: 24/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 343/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Tham gia hành lang Xuyên Á Nam Ninh - Singapore) Ban hành: 13/03/2015
Hiệu lực: 13/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 69/2014/NĐ-CP Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước Ban hành: 15/07/2014
Hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 998/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 Ban hành: 19/06/2014
Hiệu lực: 19/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Luật số 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 239/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang Ban hành: 15/02/2014
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020. Ban hành: 01/03/2012
Hiệu lực:
Tổng số 28 văn bản
1 2 >>