Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Ban hành: 15/09/2017
Hiệu lực: 15/09/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị định số 86/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 25/07/2017
Hiệu lực:
3 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Ban hành: 19/07/2017
Hiệu lực: 05/09/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 02/12/2016
Hiệu lực: 02/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác Ban hành: 10/10/2016
Hiệu lực: 20/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành: 01/10/2016
Hiệu lực: 01/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 117/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 21/07/2016
Hiệu lực: 15/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Ban hành: 01/06/2016
Hiệu lực: 15/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 16/03/2016
Hiệu lực: 02/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Ban hành: 06/01/2016
Hiệu lực: 20/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Ban hành: 25/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 27/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: 25/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ Ban hành: 03/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Ban hành: 19/10/2015
Hiệu lực: 05/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 268 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>