Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Ban hành: 05/04/2016
Hiệu lực: 20/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 30/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Ban hành: 03/09/2015
Hiệu lực: 19/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập Ban hành: 28/05/2015
Hiệu lực: 31/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 13/08/2014
Hiệu lực: 26/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo Ban hành: 12/02/2014
Hiệu lực: 28/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực: 10/10/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 01/02/2013
Hiệu lực: 20/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 08/01/2013
Hiệu lực: 23/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: 15/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 Ban hành: 26/12/2012
Hiệu lực: 15/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực Ban hành: 10/10/2012
Hiệu lực: 26/11/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 05/06/2012
Hiệu lực: 10/07/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020. Ban hành: 01/03/2012
Hiệu lực: 15/04/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Ban hành: 15/02/2012
Hiệu lực: 01/04/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh. Ban hành: 17/01/2012
Hiệu lực: 03/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. Ban hành: 22/12/2011
Hiệu lực: 06/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 79 văn bản
1 2 3 4 >>