Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017 Ban hành: 07/03/2017
Hiệu lực: 07/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 27/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 21/02/2017
Hiệu lực: 21/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 23/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017 Ban hành: 07/02/2017
Hiệu lực: 07/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Ban hành: 06/02/2017
Hiệu lực: 06/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 01/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 01/01/2017
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 Ban hành: 31/12/2016
Hiệu lực: 31/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 103/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 100/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 18/11/2016
Hiệu lực: 18/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị quyết số 29/2016/QH14 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Ban hành: 14/11/2016
Hiệu lực: 14/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 27/2016/QH14 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 11/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 24/2016/QH14 Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 08/11/2016
Hiệu lực: 08/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 97/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Ban hành: 04/11/2016
Hiệu lực: 04/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 05-NQ/TW Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Ban hành: 01/11/2016
Hiệu lực: 01/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị quyết số 89/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 Ban hành: 10/10/2016
Hiệu lực: 10/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 76/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 Ban hành: 03/09/2016
Hiệu lực: 03/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 73/NQ-CP Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 26/08/2016
Hiệu lực: 26/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 71/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: 05/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 63/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 Ban hành: 22/07/2016
Hiệu lực: 22/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 64/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Ban hành: 22/07/2016
Hiệu lực: 22/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 278 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>