Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Chỉ thị số 134/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Ban hành: 25/09/2020
Hiệu lực: 25/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Chỉ thị số 33/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Ban hành: 17/12/2016
Hiệu lực: 17/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Chỉ thị số 31/CT-TTg Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Chỉ thị số 22/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 03/06/2016
Hiệu lực: 03/06/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Chỉ thị số 21/CT-TTg Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 02/06/2016
Hiệu lực: 02/06/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Chỉ thị số 18/CT-TTg Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban hành: 19/05/2016
Hiệu lực: 19/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Chỉ thị số 20/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển Ban hành: 27/07/2015
Hiệu lực: 27/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Chỉ thị số 19/CT-TTg Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Ban hành: 24/07/2015
Hiệu lực: 24/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Chỉ thị số 16/CT-TTg Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 Ban hành: 08/07/2015
Hiệu lực: 08/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Chỉ thị số 13/CT-TTg Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính Ban hành: 10/06/2015
Hiệu lực: 10/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Chỉ thị số 11/CT-TTg Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 29/05/2015
Hiệu lực: 29/05/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Chỉ thị số 08/CT-TTg Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Ban hành: 20/05/2015
Hiệu lực: 20/05/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 07/CT-TTg Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Chỉ thị số 07/CT-TTg Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Chỉ thị số 06/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015 Ban hành: 21/04/2015
Hiệu lực: 21/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Chỉ thị số 22/CT-TTg Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 Ban hành: 05/08/2014
Hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Chỉ thị số 23/CT-TTg Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Ban hành: 05/08/2014
Hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Chỉ thị số 18/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Ban hành: 15/07/2014
Hiệu lực: 15/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Chỉ thị số 17/CT-TTg Một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính Ban hành: 20/06/2014
Hiệu lực: 20/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Chỉ thị số 16/CT-TTg Tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 18/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 101 văn bản
1 2 3 4 5 6 >>