Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Chỉ thị số 36/1998/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 36/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 10 năm 1998 về kiểm điểm thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Ban hành: 23/10/1998
Hiệu lực: 07/11/1998
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Chỉ thị số 32/1998/CT-TTG Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/1998/CT-TTG ngày 23 tháng 9 năm 1998 về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến 2010 Ban hành: 23/09/1998
Hiệu lực: 08/10/1998
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 63/1998/NĐ-CP Nghị định về quản lý ngoại hối Ban hành: 17/08/1998
Hiệu lực:
4 Nghị định số 62/1998/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Số 62/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và Hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 15/08/1998
Hiệu lực:
5 Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/BKH-BTC Thông tư liên bộ số 06/1998/TTLT/BKH-BTC ngày 14 tháng 08 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Ban hành: 14/08/1998
Hiệu lực: 14/08/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Quyết định số 661/QĐ-TTg Mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Ban hành: 29/07/1998
Hiệu lực: 13/08/1998
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 04/1998/TT-BKH Hướng dẫn Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Ban hành: 18/05/1998
Hiệu lực: 18/05/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư số 03/1998/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998 Ban hành: 27/03/1998
Hiệu lực: 27/03/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Chỉ thị số 11/1998/CT-TTG Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 11/1998/CT-TTg ngày 16 tháng 3 năm 1998 về việc thực hiện nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài Ban hành: 16/03/1998
Hiệu lực: 31/03/1998
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 02/1998/TT-BKH Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) Ban hành: 16/03/1998
Hiệu lực: 16/03/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg Về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài Ban hành: 20/02/1998
Hiệu lực: 08/03/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Nghị định số 08/1998/NĐ-CP Ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 22/01/1998
Hiệu lực: 06/02/1998
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 01/1998/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997 Ban hành: 20/01/1998
Hiệu lực: 20/01/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực