Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội -Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH ngày 03 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề Ban hành: 03/12/2004
Hiệu lực:
2 Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề Ban hành: 03/12/2004
Hiệu lực:
3 Thông tư số 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT Thông tư liên lịch ủy ban dan tộc - kế hoạch và đầu tư- tài chính - xây dựng - nông nghiệp và phát triển nông thôn số 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn Ban hành: 10/11/2004
Hiệu lực: 25/11/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật đất đai. Ban hành: 29/10/2004
Hiệu lực: 16/11/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước Ban hành: 28/10/2004
Hiệu lực:
6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003 Ban hành: 12/10/2004
Hiệu lực: 27/10/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" Ban hành: 05/10/2004
Hiệu lực: 27/10/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Ban hành: 20/08/2004
Hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 08 năm 2004 về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). Ban hành: 17/08/2004
Hiệu lực: 11/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 148/2004/QĐ-TTG Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 148/2004/QĐ-TTG ngày 13 tháng 8 năm 2004 về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Ban hành: 13/08/2004
Hiệu lực: 13/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Ban hành: 13/08/2004
Hiệu lực: 13/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Ban hành: 13/08/2004
Hiệu lực: 13/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg Bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh Ban hành: 12/08/2004
Hiệu lực: 07/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Ban hành: 02/07/2004
Hiệu lực: 30/07/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2004 về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành: 30/06/2004
Hiệu lực:
16 Thông tư số 03/2004/TT-BKH Thông tư của Bộ kế hoạch và đầu tư Số 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004 Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Ban hành: 29/06/2004
Hiệu lực:
17 Thông tư số 60/2004/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng Ban hành: 18/06/2004
Hiệu lực:
18 Luật số 21/2004/QH11 Luật Phá sản Ban hành: 15/06/2004
Hiệu lực: 15/10/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương Ban hành: 01/06/2004
Hiệu lực: 16/06/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
20 Thông tư số 02/2004/TTLT/BKHĐT-BNV Thông tư liên tịch Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ Nội vụ Số 02/2004/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2004 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương Ban hành: 01/06/2004
Hiệu lực:
Tổng số 30 văn bản
1 2 >>