Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 phê duyệt đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010" Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực:
2 Nghị quyết số 02/2006/NQ-CP Nghị quyết số 02/2006/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2006 Ban hành: 26/12/2006
Hiệu lực:
3 Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 282/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020 Ban hành: 20/12/2006
Hiệu lực:
4 Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020 Ban hành: 20/12/2006
Hiệu lực: 15/01/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006 Ban hành: 08/12/2006
Hiệu lực:
6 Thông tư số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và đầu tư- Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bộ tài chính số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 4 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng dồng Ban hành: 04/12/2006
Hiệu lực: 03/05/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Thông tư số 13/2006/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 13/2006/TT-BTM ngày 29 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định lại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực:
8 Nghị quyết số 75/2006/QH11 Nghị quyết số 75/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực:
9 Luật số 74/2006/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020" Ban hành: 27/11/2006
Hiệu lực: 24/12/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 269/2006/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" Ban hành: 24/11/2006
Hiệu lực:
12 Nghị định số 140/2006/NĐ-CP Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển Ban hành: 22/11/2006
Hiệu lực: 16/12/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 262/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Ban hành: 14/11/2006
Hiệu lực:
14 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Ban hành: 09/11/2006
Hiệu lực:
15 Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2006 Ban hành: 07/11/2006
Hiệu lực:
16 Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 Ban hành: 31/10/2006
Hiệu lực:
17 Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006 phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) Ban hành: 23/10/2006
Hiệu lực:
18 Thông tư số 98/2006/TT-BTC Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành: 20/10/2006
Hiệu lực: 05/11/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Ban hành: 20/10/2006
Hiệu lực: 06/11/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 03/2006/TT-BKH Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Ban hành: 19/10/2006
Hiệu lực: 04/11/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 71 văn bản
1 2 3 4 >>