Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 62/2007/NQ-CP Nghị quyết số 62/2007/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2007 Ban hành: 26/12/2007
Hiệu lực:
2 Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Ban hành: 19/12/2007
Hiệu lực: 02/01/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1693/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 18/12/2007
Hiệu lực: 20/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực
4 Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007 Ban hành: 03/12/2007
Hiệu lực:
5 Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 ban hành quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ Ban hành: 26/11/2007
Hiệu lực:
6 Quyết định số 180/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau Ban hành: 26/11/2007
Hiệu lực: 18/12/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Luật số 04/2007/QH12 Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân. Ban hành: 21/11/2007
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Tổng Kiểm toán Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 19/11/2007
Hiệu lực: 04/12/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị định số 168/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 168/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 16/11/2007
Hiệu lực:
10 Nghị quyết số 09/2007/NQ-QH12 Nghị quyết số 09/2007/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2008. Ban hành: 14/11/2007
Hiệu lực: 14/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban hành: 13/11/2007
Hiệu lực: 28/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban hành: 13/11/2007
Hiệu lực: 13/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Ban hành: 12/11/2007
Hiệu lực: 12/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2007 Ban hành: 06/11/2007
Hiệu lực:
15 Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH Ban hành khung theo dõi đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 -2010 Ban hành: 30/10/2007
Hiệu lực:
16 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành: 27/10/2007
Hiệu lực: 27/10/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Ban hành: 27/10/2007
Hiệu lực: 22/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 22/2007/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2007 về phát triển doanh nghiệp dân doanh Ban hành: 26/10/2007
Hiệu lực: 26/10/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 123/2007/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính số 123/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Ban hành: 23/10/2007
Hiệu lực:
20 Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 19/10/2007
Hiệu lực: 19/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
Tổng số 101 văn bản
1 2 3 4 5 6 >>