Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2008 Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực: 31/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án xây dựng nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực: 31/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12 năm 2008 Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực: 31/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1808/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1808/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình. Ban hành: 15/12/2008
Hiệu lực: 15/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực:
6 Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp. Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
7 Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực: 11/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 29/2008/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ số 29/2008/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2008 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008. Ban hành: 10/12/2008
Hiệu lực: 10/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1771/QĐ-TTg Quyết định số 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực: 05/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 1771/QĐ-TTg Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực: 05/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 121/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 121/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2008 về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Ban hành: 03/12/2008
Hiệu lực:
12 Quyết định số 1734/QĐ-TTg Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 Ban hành: 01/12/2008
Hiệu lực: 14/12/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008 Ban hành: 25/11/2008
Hiệu lực: 25/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ số 27/2008/NQ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2008 phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008. Ban hành: 25/11/2008
Hiệu lực:
15 Nghị định số 116/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực: 13/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Nghị quyết số 08/2007/NQ-QH12 Nghị quyết số 08/2007/NQ-QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Ban hành: 12/11/2008
Hiệu lực: 12/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 22/2008/NQ-QH12 Nghị quyết số 22/2008/NQ-QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009. Ban hành: 10/11/2008
Hiệu lực: 10/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 21/2008/QH12 Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Ban hành: 08/11/2008
Hiệu lực: 08/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 1601/QĐ-TTg Quyết định số 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ban hành: 07/11/2008
Hiệu lực: 07/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Ban hành: 06/11/2008
Hiệu lực: 06/11/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 93 văn bản
1 2 3 4 5 >>