Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 13/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 27/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 31/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 31/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 14/02/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Quyết định số 2214/QĐ-TTg Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 31/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 2213/QĐ-TTg Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực: 15/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 26/2009/TT-NHNN Quy định việc mua - bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực: 30/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 241/2009/TT-BTC Thông tư số 241/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc. Ban hành: 29/12/2009
Hiệu lực: 12/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 3280/QĐ-BTC Công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư Ban hành: 25/12/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 24/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh Ban hành: 24/12/2009
Hiệu lực: 24/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 2186/QĐ-TTg Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2012. Ban hành: 24/12/2009
Hiệu lực: 24/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 2190/QĐ-TTg Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ban hành: 24/12/2009
Hiệu lực: 24/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 115/2009/NĐ-CP Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP. Ban hành: 24/12/2009
Hiệu lực: 14/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị quyết số 63/NQ-CP Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Ban hành: 23/12/2009
Hiệu lực: 23/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Ban hành: 23/12/2009
Hiệu lực: 15/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 38/2009/TT-BCT Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hoà phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Hàn Quốc. Ban hành: 18/12/2009
Hiệu lực: 01/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 2151/QĐ-TTg Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Ban hành: 17/12/2009
Hiệu lực: 17/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Ban hành: 16/12/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Ban hành: 15/12/2009
Hiệu lực: 01/02/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
Tổng số 237 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>