Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 90/NQ-CP Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2012 Ban hành: 29/12/2012
Hiệu lực: 29/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: 15/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 2091/QĐ-TTg Quyết định số 2091/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: 28/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 3299/QĐ-BTC Công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Ban hành: 27/12/2012
Hiệu lực: 27/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 Ban hành: 26/12/2012
Hiệu lực: 15/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Ban hành: 24/12/2012
Hiệu lực: 01/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 Ban hành: 24/12/2012
Hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công Ban hành: 21/12/2012
Hiệu lực: 01/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1895/QĐ-TTg Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Ban hành: 17/12/2012
Hiệu lực: 17/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 11/2012/TT-BNV Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức Ban hành: 17/12/2012
Hiệu lực: 03/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 7637/QĐ-BCT Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Ban hành: 12/12/2012
Hiệu lực: 12/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 84/NQ-CP Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế Ban hành: 12/12/2012
Hiệu lực: 12/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 7641/QĐ-BCT Quyết định số 7641/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 12/12/2012
Hiệu lực: 12/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 161/QĐ-BCĐPPP Quyết định số 161/QĐ-BCĐPPP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Chỉ đạo PPP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) Ban hành: 11/12/2012
Hiệu lực: 11/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Chỉ thị số 32/CT-TTg Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư Ban hành: 07/12/2012
Hiệu lực: 07/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 83/NQ-CP Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2012 Ban hành: 07/12/2012
Hiệu lực: 07/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 82/NQ-CP Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016 Ban hành: 06/12/2012
Hiệu lực: 06/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 1826/QĐ-TTg Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm" Ban hành: 06/12/2012
Hiệu lực: 06/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 211/2012/TT-BTC Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Ban hành: 05/12/2012
Hiệu lực: 20/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Ban hành: 04/12/2012
Hiệu lực: 01/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 246 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>