Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 101/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014 Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: 31/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 2407/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: 31/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 128/2014/NĐ-CP Bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 2383/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Ban hành: 29/12/2014
Hiệu lực: 29/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 2326/QĐ-TTG Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Ban hành: 21/12/2014
Hiệu lực: 21/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 2324/QĐ-TTG Quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 Ban hành: 19/12/2014
Hiệu lực: 19/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 2261/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 Ban hành: 15/12/2014
Hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 14/12/2014
Hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
9 Nghị quyết số 89/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014 Ban hành: 05/12/2014
Hiệu lực: 05/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 115/2014/NĐ-CP Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước Ban hành: 03/12/2014
Hiệu lực: 20/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Luật số 67/2014/QH13 Luật Đầu tư Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực
13 Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 15/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở Ban hành: 25/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 07/2014/TT- BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Ban hành: 24/11/2014
Hiệu lực: 15/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Ban hành: 10/11/2014
Hiệu lực: 10/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 79/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 Ban hành: 03/11/2014
Hiệu lực: 03/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 78/NQ-CP Miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 Ban hành: 01/11/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Ban hành: 24/10/2014
Hiệu lực: 10/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 140 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 >>